top of page
Ubiquitous Gruvs Logo 2021.png


Voorwaarden

Welkom bij Ubiquitous Gruvs LLC

 

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Ubiquitous Gruvs LLC, te vinden op https://www.ubiquitousgruvs.com/.

 

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Ubiquitous Gruvs LLC niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

 

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: "Klant", "U" en "Uw" verwijzen naar u, de persoon die inlogt op deze website en voldoet aan de algemene voorwaarden van het Bedrijf. "Het Bedrijf", "Onszelf", "Wij", "Onze" en "Ons", verwijst naar ons Bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons", verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot het leveren van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdletters en/of hij/zij of zij, wordt als onderling verwisselbaar beschouwd en wordt daarom als een verwijzing ernaar beschouwd.

 

Koekjes

 

Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot Ubiquitous Gruvs LLC, stemde u ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Ubiquitous Gruvs LLC.  

 

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken en het bezoekers van onze website gemakkelijker te maken. Sommige van onze gelieerde/advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

 

Vergunning

 

Tenzij anders vermeld, bezitten Ubiquitous Gruvs LLC en/of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Ubiquitous Gruvs LLC. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hier toegang toe krijgen via Ubiquitous Gruvs LLC voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

 

Je moet niet:

 

  Herpubliceer materiaal van Ubiquitous Gruvs LLC

  Materiaal van Ubiquitous Gruvs LLC verkopen, verhuren of in sublicentie geven

  Materiaal van Ubiquitous Gruvs LLC reproduceren, dupliceren of kopiëren

  Herdistribueer inhoud van Ubiquitous Gruvs LLC

 

 

Deze Overeenkomst gaat in op de datum hiervan. Onze Algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de https://www.privacypolicies.com/blog/sample-terms-conditions-template/ • Sjabloon Algemene voorwaarden.

 

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Ubiquitous Gruvs LLC filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt opmerkingen niet voordat ze op de website zijn verschenen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Ubiquitous Gruvs LLC, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Ubiquitous Gruvs LLC niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

 

Ubiquitous Gruvs LLC behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze algemene voorwaarden veroorzaken.

 

U garandeert en verklaart dat:

 

 

  U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

  De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;

  De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, smadelijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy is

  De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of huidige commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te vragen of te promoten.

 

 

U verleent Ubiquitous Gruvs LLC hierbij een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

 

Hyperlinken naar onze inhoud

 

De volgende organisaties mogen alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze Website linken:

 

 

  Overheidsinstellingen;

  Zoekmachines;

  Nieuwsorganisaties;

  Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en

  Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsenwervende groepen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

 

 

Deze organisaties mogen linken naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie, zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

 

We kunnen andere koppelingsverzoeken van de volgende soorten organisaties in overweging nemen en goedkeuren:

 

 

  algemeen bekende consumenten- en/of zakelijke informatiebronnen;

  dot.com-communitysites;

  verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;

  online directory distributeurs;

  internetportalen;

  accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en

  onderwijsinstellingen en brancheverenigingen.

 

 

We keuren koppelingsverzoeken van deze organisaties goed als we besluiten dat: (a) de koppeling ons niet ongunstig zou doen overkomen voor onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Ubiquitous Gruvs LLC; en (d) de link is in de context van algemene informatie over bronnen.

 

Deze organisaties mogen naar onze homepage linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de koppelende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

 

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Ubiquitous Gruvs LLC. Vermeld alstublieft uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt verwijzen koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

 

Erkende organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 

 

  Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

  Door gebruik te maken van de uniform resource locator waarnaar wordt gelinkt; of

  Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website waarnaar wordt gelinkt, is dat logisch binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de linkende partij.

 

 

Het gebruik van het logo van Ubiquitous Gruvs LLC of ander artwork is niet toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

 

iFrames

 

Zonder voorafgaande goedkeuring en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

 

Inhoudelijke aansprakelijkheid

 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website worden ingediend. Er mogen geen link(s) op een website verschijnen die als lasterlijk, obsceen of crimineel kan worden geïnterpreteerd, of die inbreuk maakt op, op andere wijze schendt, of de inbreuk of andere schending van rechten van derden bepleit.

 

Uw privacy

 

 

Lees het privacybeleid a.u.b.

 

Voorbehoud van rechten

 

We behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek onmiddellijk alle links naar onze Website te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door continu naar onze website te linken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze linkvoorwaarden en deze te volgen.

 

Verwijdering van links van onze website

 

Als u een link op onze website aantreft die om welke reden dan ook aanstootgevend is, staat het u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht tot of zo of om rechtstreeks op u te reageren.

 

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is, we garanderen niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; evenmin beloven we ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.

 

Vrijwaring

 

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 

 

  onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel beperken of uitsluiten;

  onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken beperken of uitsluiten;

  onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

  sluit onze of uw aansprakelijkheden uit die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten.

 

 

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in deze sectie en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) van toepassing zijn op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, onrechtmatige daad en voor schending van wettelijke plichten.

 

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

bottom of page